თანამედროვე საბანკო საქმე

თეორია და პრაქტიკა

ნაწილი I. საბანკო საქმიანობის საფუძვლები

ნაწილი II. საბანკო ოპერაციები და კონტროლის მექანიზმები